แผนจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ By Action
1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 16 ธันวาคม 2563 13:39 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
2 เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวเคราะห์น้ำตาลในเลือด ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) พร้อมน้ำยา 09 ธันวาคม 2563 13:15 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
3 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2564 27 พฤศจิกายน 2563 13:30 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
4 รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พฤศจิกายน 2563 14:24 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
5 รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2563 24 พฤศจิกายน 2563 14:22 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
6 แผนการจัดซื้อออกซิเจน ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:17 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
7 แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:15 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
8 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:15 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
9 แผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:14 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
10 แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:13 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
11 แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:13 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
12 แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:12 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
13 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:11 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
14 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:11 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
15 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:03 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
16 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:03 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
17 แผนการจัดซื้อพัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:01 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
18 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564 18 พฤศจิกายน 2563 09:00 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
19 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) 12 พฤศจิกายน 2563 16:02 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
20 ขออนุญาตนำการแจ้งการอนุมัติรายการงบค่าเสื่อม ปี 2564 12 พฤศจิกายน 2563 15:54 พัชชรี นรชาญ รายละเอียด
21 แผนจัดซื้อ-จ้างปี 61 งบค่าเสื่อม (10%และ20%) 28 พฤษภาคม 2561 15:10 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด
22 วิเคราะห์จัดซื้อ-จ้าง ปี60 28 พฤษภาคม 2561 15:32 เกษมสันต์ อุทัยคราม รายละเอียด